Polityka Cookies oraz Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie www.janpozyczki.pl („Serwis”), administrowanym przez MOGAN INVEST sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 38/7 75-736 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000717606, NIP: 0000717606, o kapitale zakładowym 200.000 zł („MOGAN”).

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich dostęp. Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu, w zależności od ich rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies).

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez MOGAN, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie Serwisu do oczekiwań użytkowników. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies

Identyfikacja sesji przeglądarki internetowej

Aby utrzymać stan Twojej bieżącej sesji przeglądarki internetowej podczas przeglądania stron w Serwisie, w tym podczas procesu wnioskowania

Identyfikacja użytkownika

Aby umożliwić dostęp do danych osobowych znajdujących się na Twoim koncie

Stan zalogowania

Aby śledzić, czy podane przez Ciebie dane są poprawne, w celu bezpiecznego podania Ci informacji nt. Twojego konta.

Pliki cookies zewnętrzne (zamieszczane przez osoby trzecie współpracujące z MOGAN za pośrednictwem Serwisu):

Rodzaj plików cookies

Cel wykorzystania plików cookies

Wydajnościowe i analityczne pliki cookies

Aby zebrać informacje o Użytkownikach, ich aktywności podczas przeglądania stron Serwisu i sposobie, w jaki używają Serwis, w tym informacje takie jak liczba Użytkowników, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają. Informacje te wykorzystujemy w celach analitycznych, aby zrozumieć zachowania Użytkowników w naszym Serwisie oraz to, jak możemy ulepszyć nasz Serwis oraz w celu odpowiedniego dopasowania kierowanych do Ciebie komunikatów w Serwisie oraz poza nim.

Śledzenie reklam

Aby zebrać informacje niebędącymi danymi osobowymi, o tym jak reklama zamieszczona na innych stronach oddziaływuje na Użytkowników zanim trafią do Serwisu oraz o preferencjach Użytkowników w zakresie reklamy. Informacje te pomagają nam na dostosowanie reklam do Twoich zainteresowań, kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych.

Testowanie strony

Aby pokazać Ci różne wersje tej samej strony lub jej zawartości, mierzyć, która wersja wypada lepiej oraz decydować, którą wersję pokazać Ci gdy odwiedzasz Serwis. Wersje są wybierane losowo i dane osobowe nie są przechowywane lub przetwarzane przez to cookie.

Polityka Prywatności

Informacje Ogólne

MOGAN nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez MOGAN.

W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania Danych Osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną Danych Osobowych.

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

Danych Osobowych – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej;

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwisie –Strona;

Stronie – strona internetowa  www.janpozyczki.pl

Umowie Ramowej – rozumie się przez to Umowę Pożyczki, zawieraną przez MOGAN z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu;

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług MOGAN, w tym zawierającą z MOGAN Umowę Ramową, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;

MOGAN – rozumie się przez to MOGAN INVEST sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 38/7 75-736 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000717606, NIP: 0000717606, o kapitale zakładowym 200.000 zł („MOGAN”).

Jaki jest zakres danych zbieranych przez MOGAN?

Użytkownik, który chce założyć konto w Serwisie powinien podać jedynie swój adres e-mail oraz hasło do konta w Serwisie.

Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę w MOGAN musi założyć konto w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail i hasła do konta w Serwisie. Aby złożyć wniosek o pożyczkę w MOGAN, należy podać następujące dane:

 1. Imię,
 2. Drugie imię (jeśli istnieje),
 3. Nazwisko,
 4. Adres zameldowania,
 5. Adres korespondencyjny,
 6. Numer PESEL,
 7. Seria i numer dowodu osobistego,
 8. Data wydania i ważności dowodu osobistego,
 9. Nazwisko panieńskie matki,
 10. Wykształcenie,
 11. Stan cywilny,
 12. Liczbę osób na utrzymaniu do 18 roku życia,
 13. Informacje dotyczące uzyskiwanych dochodów,
 14. Numer telefonu,
 15. Numer rachunku bankowego,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług oferowanych przez MOGAN, tj. wnioskowania o finansowanie. Dane Osobowe, takie jak imię, drugie imię (jeśli istnieje), nazwisko, adres zameldowania/korespondencyjny, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data wydania i ważności dowodu osobistego, wykształcenie, adres e-mail, numer rachunku bankowego, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu do 18 roku życia, informacje dotyczące uzyskiwanych dochodów oraz numer telefonu są Danymi Osobowymi, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne, aby MOGAN mogła świadczyć względem Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie udzielenia finansowania. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udzielenia finansowania niezbędne jest również pozyskanie Danych Osobowych od innych podmiotów, w tym danych z Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej, Kaczmarski Group sp. z o.o., uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, uczestników Systemu Wymiany Informacji, oraz z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak wskazania niezbędnych dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udzielenia finansowania Danych Osobowych może wiązać się z niemożliwością świadczenia tych usług względem Użytkownika.

W przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku o pożyczkę w MOGAN, MOGAN zbiera Dane Osobowe Użytkownika w zakresie IP Użytkownika, typu i wersji systemu operacyjnego czy przeglądarki, ustawień strefy czasowej, typu i wersji wtyczek do przeglądarki, czasu i miejsca wizyt w Serwisie czy informacji o odwiedzanych stronach. W przypadku prowadzenia rozmów telefonicznych z Użytkownikami MOGAN zastrzega sobie prawo ich nagrywania w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez MOGAN, a także w celach dowodowych. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy, Użytkownik powinien zakończyć połączenie.

Kto jest administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika jest MOGAN. Kontakt z administratorem ochrony danych może nastąpić poprzez:

W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy Ramowej;
 2. wykonania Umowy Ramowej;
 3. weryfikacji tożsamości Użytkownika;
 4. przekazania informacji pozytywnej do biur informacji gospodarczej;
 5. przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej;
 6. pośrednictwa kredytowego;
 7. pozyskania Danych Osobowych od osób trzecich wyłącznie w odniesieniu do udzielenia finansowania, potencjalnej windykacji i działalności marketingowej i wyłącznie względem Użytkowników Strony;
 8. tworzenia profilu Użytkownika na podstawie dotychczasowej historii;
 9. umożliwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa;
 10. możliwego monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie;
 11. bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;
 12. przeciwdziałania przestępstwom i wyłudzeniom, w tym oszustwom i praniu pieniędzy;
 13. wysyłania informacji handlowych lub nawiązywania kontaktu telefonicznego w celu przedłożenia oferty;
 14. archiwalnych;
 15. ochrony przed roszczeniami;
 16. windykacji należności;
 17. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 18. zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych Danych Osobowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przede wszystkim, MOGAN przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed zawarciem Umowy Ramowej z Użytkownikiem, a następnie w celu realizacji samej Umowy Ramowej, której stroną jest Użytkownik. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością dokonywania przez MOGAN oceny zdolności kredytowej Użytkowników, Użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę, proszony jest o wyrażenie zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A., Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji. Dane Użytkownika zostaną również zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Użytkownik jest również proszony o wyrażenie zgody na przekazywanie pozytywnych informacji do biur informacji gospodarczej. W tym zakresie Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jednakże, negatywne informacje o Użytkowniku są przez MOGAN przekazywane do biur informacji gospodarczej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MOGAN. MOGAN przetwarza więc Dane Osobowe w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W uzasadnionym interesie MOGAN leży przeciwdziałanie ewentualnym wyłudzeniom, dlatego też w celu przeprowadzenia stosownej weryfikacji Użytkowników, MOGAN będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników, przekazując je do analizy do PayPro S.A. oraz przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników pozyskane od PayPro S.A. w celu dokonania ich analizy oraz przekazywać Dane Osobowe do analizy do biur informacji gospodarczej oraz uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, wskazanych poniżej. W celu przeciwdziałania wyłudzeniom MOGAN otrzymuje dane o Użytkownikach również od iovation Inc. W celu dokonania weryfikacji tożsamości Użytkownika MOGAN również przetwarza otrzymane Dane Osobowe od usługodawców usług poczty elektronicznej, z której dany Użytkownik korzysta. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, Użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę będzie również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających tę czynność przetwarzania, dokonywaną za pośrednictwem podmiotów trzecich: Kaczmarski Group Sp. z o.o. sp. k. oraz Kontomatik Sp. z o.o. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.W związku z dokonywaniem oceny zdolności kredytowej przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Użytkownik, który wypełnia wniosek jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających ww. ocenę. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W związku z dokonywaniem oceny zdolności kredytowej przez Uczestników Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI), Użytkownik, który wypełnia wniosek jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających przeprowadzenie ww. oceny. Przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W związku z dokonywaniem oceny zdolności kredytowej przez MOGAN w ramach współpracy z podmiotami współpracującymi w ramach Systemu Wymiany Informacji, Użytkownik, który wypełnia wniosek jest również proszony o udzielenie odpowiednich zgód umożliwiających przeprowadzenie ww. oceny. Przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Uczestnicy Systemu Wymiany Informacji:

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika na skorzystanie z usług pośrednictwa kredytowego świadczonych przez MOGAN, Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez MOGAN w celu wykonania tych usług. Przetwarzanie to jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W związku z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne oraz gdy Użytkownik udzieli zgodę, na adres e-mail lub numer telefonu podane przez Użytkownika lub pozyskane za zgodą Użytkownika z innych źródeł, mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, względem działań podejmowanych przez MOGAN w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer). W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane będą przetwarzane przez MOGAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

MOGAN będzie dokonywała przetwarzania pozyskanych Danych Osobowych od osób trzecich wyłącznie w celach udzielenia finansowania, potencjalnej windykacji i celach marketingowych względem Użytkowników Strony. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia jego profilu na podstawie dotychczasowej historii: jego aktywności w Serwisie, oceny zdolności kredytowej oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez MOGAN, a profil ten będzie wykorzystywany do analiz i przygotowania oferty produktowej. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez MOGAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto MOGAN podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie oceny zdolności kredytowej i przeciwdziałania wyłudzeniom. Analiza ta jest elementem weryfikacji złożonego wniosku o pożyczkę i ma wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez MOGAN.

Jeżeli Użytkownik mający powiązane konta w Serwisie wystąpi do MOGAN z wnioskiem o udzielenie pożyczki, MOGAN może profilować Dane Osobowe w ramach dokonywanej oceny zdolności kredytowej. Takie profilowanie będzie dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, mogą być udostępniane instytucjom pożyczkowym w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim oraz bankom w rozumieniu ustawy Prawo bankowe współpracującym z MOGAN w celu przedstawiania Użytkownikowi przez te podmioty informacji marketingowych lub handlowych na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu, w tym informacji wysyłanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, serwer, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez MOGAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. MOGAN przetwarzać będzie również Dane Osobowe, w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym w szczególności, wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W celu, o którym mowa w niniejszym akapicie, dane te będą przetwarzane przez MOGAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przez jaki okres przetwarzamy dane Użytkowników?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez MOGAN przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa, okres obowiązywania Umowy Ramowej lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie Danych Osobowych osobom trzecim. Przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody trwa przez czas udzielenia zgody. MOGAN zaprzestaje przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika kiedy otrzyma dyspozycję cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane przez MOGAN przez okres aktualności uzasadnionego interesu MOGAN.

Jakie są uprawnienia Użytkowników dotyczące ich Danych Osobowych?

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu; 
 • prawo wycofania zgody;
 • prawo do przenoszenia danych; 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kim są odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych: podmiotom świadczącym usługi związane z weryfikacją tożsamości i oceną zdolności kredytowej, biurom informacji gospodarczej, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działającym na rzecz MOGAN. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych: podmiotom świadczącym usługi związane z weryfikacją tożsamości i oceną zdolności kredytowej, biurom informacji gospodarczej, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działającym na rzecz MOGAN. Dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak zabezpieczamy Dane Osobowe?

MOGAN stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. MOGAN stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie. MOGAN wdrożyła i utrzymuje system ochrony Danych Osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

Czy przekazujemy Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, spoza EOG. Na taką okoliczność, transfery danych zostaną zabezpieczone za pomocą umów ze stroną otrzymującą dane spoza EOG, zawierających standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską.